Cins Logo
بازگشت
ایران و جهان عرب

ایران و جهان عرب

دکتر محمد سلطانی نژاد استاد دانشکده مطالعات جهان در کتاب ایران و جهان عرب به بررسی الگوهای رقابت و همکاری میان این دو بازیگر مهم منطقه پرداخته است

کشورهای عربی به دلیل واقع شدن در محیط بلافصل امنیتی ایران، از مهمترین بازیگران بین‌المللی به شمار می‌روند که بر منافع و امنیت ملی ایران اثرگذارند و نحوه تعامل با آن‌ها، حیات سیاسی، امنیت و رفاه اقتصادی ما را متأثر می‌سازد. کتاب پیش رو با هدف ارائه چارچوبی تحلیلی برای درک و فهم تعاملات و مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جهان عرب نگاشته شده و با آزمودن نظریه‌های موجود در زمینه مطالعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی کاربست آنها برای تبیین روابط ایران و کشورهای عربی، دیدگاه جدیدی را برای درک این روابط با استفاده از پیشرفت‌های حاصل آمده در نظریه پردازی‌های روابط بین‌الملل و مطالعه سیاست خارجی ارائه می‌کند. هدف نویسنده در این کتاب پوشش دادن تمام و کمال آنچه بر مناسبات ایرانی _ عربی گذشته نیست؛ بلکه نویسنده در پی ارائه قالبی تحلیلی است که با استفاده از آن بتوان الگوهای عام رقابت و همکاری در مناسبات ایران با جهان عرب را توضیح داد.