Cins Logo
بازگشت
روسیه و غرب انگاری

روسیه و غرب انگاری

روسیه فاقد فلسفه‌ای مشخص در برابر غرب است. این تهیدستی فکری و فلسفی روسیه سبب می‌شود که بنیادهای فکری و فلسفی مخالف با غرب را نداشته باشد اما غرب در اندیشه روسی روایت مخصوص به خود را دارد

دکتر ژند شکیبی استاد دانشگاه ایالتی نیویورک در معرفی ایده اصلی کتاب می گوید: برای شناخت ماهیت اصلی روسیه و پیش‌بینی فعالیت‌های این کشور باید نخست تاریخ این کشور را خوب شناخت. دوم، روابط سیاسی و روانی آن را با غرب از پانصد سال پیش درک کرد. در حوزه ژئوپلیتیکی چند عامل اصلی در مسیر سیاست خارجه کشور نقش دارد، از جمله ایدئولوژی، افراد، نخبگان، شرایط ژئوپلیتیکی و هویت آن کشور و حکومت. غرب بر روسیه در هر دوره و حتی در زمان تزار تأثیری خاصی داشته است و در هر دوره روسیه با دیدگاه خاصی به غرب نگریسته است. از طرفی نوع روابط غرب با روسیه چه به‌صورت منفی و چه مخفی با سیاست خارجی متفاوتی دنبال شده است. بین روابط روسیه با غرب و روابط روسیه با دیگر کشورها ارتباط مستقیمی وجود دارد که به تصور هویت روسی دولت بازمی‌گردد.
دکتر شکیبی عنوان «غرب‌انگاری» را برگردان کلمه occidentalism در نظر گرفته که با بار معنایی متفاوتی در این اثر به‌کار رفته و در فصل ۲ کتاب درباره آن توضیح داده شده است. او در برابر ادوارد سعید مؤلف کتاب شرق‌شناسی (orientalism) که دیدگاه منفی غربی‌ها نسبت به شرقی‌ها را بررسی کرده و شرق‌شناسی را مکتبی سیاسی قلمداد کرده است؛ ابتدا معادل «غرب‌شناسی» رامطرح می کند و می افزاید غرب‌شناسی ممکن است سیاسی یا غیرسیاسی باشد، در حالی که غرب‌انگاری شمول معنایی وسیع‌تر و دیدگاهی خاص را شامل می‌شود. این دیدگاه بر سیاست خارجی غربی‌ها و شرقی‌ها تأثیرگذار است. برای دانستن جزییات بیشتر، خواندن کتاب ضروری است.