Cins Logo
بازگشت
معناشناسی و مطالعات قرآنی

معناشناسی و مطالعات قرآنی

معناشناسی و مطالعات قرآنی مشتمل برمحتوای کارگاه هایی است که توسط مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار شده است

دوره معاصر با آغاز روش های نقد ادبی، زبان شناسی و معنا شناسی، ابزارهایی جدید، متفاوت، باکاربری های نو در اکتشاف گوهرهای دریای بی کران قرآن فراروی ما قرارگرفته است. هرچند نشانه شناسی، روش های مطالعات تاریخی، روش های مطالعه و پژوهش های جدید و بسیاری دیگر از این ابزار در ادامه دوره معاصر کشف و مورد استفاده قرارگرفته اند از این میان معنا شناسی جایگاهی خاص دارد و شاید بیش از همه به کار مطالعات قرآنی بیاید، اما آنچه مهم است متناسب سازی و بومی سازی این روش ها با مطالعات قرآنی و فرهنگی اسلامی است. این پژوهش تلاشی است برای معرفی و دست یابی به چگونگی استفاده از این روش ها در حوزه تخصصی معناشناسی با معرفی معنا شناسی مکتب بن، معنا شناسی شناختی، معنا شناسی لایه ای و معنا شناسی فلسفی درمطالعات قرآنی. 
احمد پاکتچی، فروغ پارسا و سید علی اصغر سلطانی از جمله نویسندگان این کتاب هستند