Cins Logo
بازگشت
تاریخ تفریح در تهران

تاریخ تفریح در تهران

آغاز دوران تجدد در تاریخ معاصر ایران، آثار محسوسی بر سبک زندگی و تعاملات اجتماعی گذاشت. تحول تفریح نزد ایرانیان از تهران آغاز شد و به دیگر نقاط کشور گسترش یافت

تاریخ تفریح در شهر تهران در دوران قاجار و پهلوی
دکتر حامد سلطا‌ن‌زاده

تاریخ‌نگاری در دورة پیشامدرن به توضیح زندگی و عملکرد نخبگان سیاسی اختصاص داشت. در عصر مدرن حوزة عمل مورخان گسترش پیدا کرد و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی زندگی انسان‌ها در ادوار گذشته هم مورد توجه مورخان قرار گرفت. با این حال در کشور ما اکثر پژوهش‌های تاریخی هم‌چنان معطوف به حوزة تاریخ سیاسی است و سایر حوزه‌های پژوهش تاریخی کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از حوزه‌های نسبتاً مغفول، زندگی روزمرة مردم ایران در ادوار گذشته است. تفریحات مردم بخشی از زندگی روزمرة آنان را تشکیل می‌دهد.در عصر قاجار و به­ویژه در دورة پهلوی تنوعِ تفریحاتِ قابل دسترسی برای افراد جامعه افزایش یافت.در این پژوهش تلاش بر آن است که روند تغییر تفریح در شهر تهران توصیف شده و رویکرد اقشار مختلف اجتماعی در مواجهه با این تغییرات بررسی گردد.

مشخصات نشر:
تاریخ تفریح در شهر تهران در دوران قاجار و پهلوی
دکتر حامد سلطا‌ن‌زاده
تهران: نگارستان اندیشه
نوبت چاپ: نخست ـ ‏‫۱۳۹۷
قطع: وزیری ـ 236 صفحه
قیمت: 35000 تومان