Cins Logo
بازگشت
از ستیز تا سازش

از ستیز تا سازش

پدید آمدن آموزش نوین در ایران، نیروهای مذهبی را برآن داشت تا از این ابزار برای تربیت کودکان و نوجوانان بهره گیرند. از این رو مسئله آموزش های نوین نزد نیروهای مذهبی، از مباحث مهم در تاریخ معاصر ایران است

از ستیز تا سازش
آموزش نوین و نیروهای مذهبی در تاریخ معاصر ایران
حمید کرمی‌پور
کتاب از ستیز تا سازش، فرایند ورود آموزش و معارف نو به ایران و رویکرد مجامع و محافل مذهبی و سنتی نسبت به آن را با تمرکز بر عصر محمدرضا پهلوی با تکیه بر اسناد و تاریخ شفاهی مورد بررسی قرار داده است. فصل اول، به نخستین مظاهر آموزش نوین که با کوشش نخبگان سیاسی و دیوانی صورت گرفت می‌پردازد و فصل دوم، نقش فرهیختگان فرهنگی و کوشندگان اجتماعی و اقتصادی در این مسیر را بررسی کرده و در ادامه تغییر نگرش نیروهای مذهبی به آموزش نوین را توصیف و تبیین می‌کند. در این تحقیق علل نقش آفرینی مجامع و شخصیت‌های مذهبی در عرصه آموزش و جایگاه مهم آنان در این زمینه در عصر محمدرضا پهلوی بحث شده است.

مشخصات نشر:
از ستیز تا سازش
آموزش نوین و نیروهای مذهبی در تاریخ معاصر ایران

تهران ـ نگارستان اندیشه
نوبت چاپ: نخست 1398
قطع رقعی ـ صفحه: 140
قیمت: 23000 تومان