Cins Logo
بازگشت
آموزش روش تحقیق

آموزش روش تحقیق

دکتر اکبر سلیمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین در این کتاب که آن را ویژه دانشجویان منتشر کرده است، ماحاصل تمام تجاربش و خروجی شرکت در بیش از ده کارگاه مربوطه را در اختیار آن ها قرار داده است.

روش تحقیق به دلیل کاربرد آن در تمام علوم اهمیت خاصی دارد و در سالیان اخیر سیاستگذاری‌ها، تدابیر و رویکردها به سمت توجه بیشتر به آن معطوف گردیده و اهمیت و ارزش آن نسبت به گذشته دو چندان شده است. کتاب پیش رو ماهیت آموزشی دارد و ماحاصل تمام تجارب نگارنده و خروجی شرکت در بیش از ده کارگاه مربوطه و بهره‌مندی از محضر ‌استادان خبره این درس در جلسات عمومی و خصوصی و مطالعه منابع مرتبط است. این کتاب با زبانی کاملاً ساده و کاربردی و در سطح دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تدوین شده و بخش‌بندی و فهرست مطالب آن براساس برنامه زمان‌بندی یک ترم تحصیلی و در واقع سرفصل درسی کلاسیک تنظیم گردیده  بطوری که بطور معمول هر دانشجو در طی یک ترم تحصیلی آن را بطور رسمی و کامل مطالعه خواهد کرد. 

قیمت: 10000 تومان
چاپ: 1396
تعداد صفحات: 113