Cins Logo
بازگشت
پل ریکور و هرمنوتیک روایی

پل ریکور و هرمنوتیک روایی

دکتر محمد شکری دانش آموخنه رشته فلسفه در دانشگاه تهران در این کتاب معرفی هرمنوتیک ریکور را مد نظر داشته و در ادامه در پی نشان دادن ابعاد انتقادی این هرمنوتیک در مقایسه با هرمنوتیک فلسفی گادامر بوده است.

پل ریکور، زاده 1913 در والانس فرانسه، هم‌چون غالب فلاسفه قاره‌ای هم‌عصر خود، تحت تأثیر سپهر فلسفی زمانه خود، یعنی هوسرل، هایدگر، یاسپرس و بیش از همه مارسل بود. تحت تأثیر مارسل بود که مفاهیم آزادی، تناهی و امید در فلسفه ریکور نقشی محوری یافت؛ هرچند ریکور به روش و الگویی منضبط‌تر و دقیق‌تر از خود مارسل برای رسیدن به این اهداف معتقد بود. این الگوی منضبط همان پدیدارشناسی هوسرل بود که پایبندی به آن، ریکور را حتی از هایدگر و گادامر نیز متمایز کرد. اخذ کرسی تاریخ فلسفه دانشگاه استراسبورگ در سال 1948 و نیز اخذ کرسی فلسفه عمومی دانشگاه سوربن در سال 1957 در شکل‌گیری آثار او از سه‌گانه «فلسفه اراده» تا فروید و فلسفه؛ جستاری درباره تأویل (که سرآغاز شکل‌گیری هرمنوتیک انتقادی اوست)، در تدوین و تکامل فلسفی ریکور بیش از هر چیز اهمیت داشت. پذیرش پست ریاست در دانشگاه نانتر در سال 1966 و مهاجرت تقریباً اجباری به دانشگاه شیکاگو پس از حوادث سال 1970 مسیر فلسفی ریکور را در پل زدن بین فلسفه تحلیلی و قاره‌ای شکل داد. دو کتاب تعارض تأویل‌ها، قاعده استعاره و مقالات پرشمار دیگر حاصل همین سال‌های پر ماجرای او بود. پس از بازگشت به فرانسه، ریکور طرحی از هرمنوتیک فلسفی بر پایه نظریه روایت درانداخت که می‌توان آن را هرمنوتیک روایی خواند. این طرح به عنوان پخته‌ترین صورت هرمنوتیکِ ریکور موضوع اصلی این کتاب، برپایه صورت‌بندی‌های پیشین آن است.
کتاب حاضر دو هدف عمده برای خود در نظر گرفته است: نخست معرفی هرمنوتیک ریکور، به ویژه نسخه تکمیل یافته آن، یعنی هرمنوتیک روایی؛ و دوم نشان دادن ابعاد انتقادی این هرمنوتیک در مقایسه با هرمنوتیک فلسفی گادامر.
قیمت: 20000 تومان
چاپ: 1396
تعداد صفحات: 244