Cins Logo
بازگشت
راهنمای تأمین منابع شهرداری‌ها

راهنمای تأمین منابع شهرداری‌ها

مرکز نشر هبیتات کتاب راهنمای تأمین منابع شهرداری‌ها را با مقدمه ای از آنا توبیجیکا، مدیر اجرایی هبیتات و معاون دبیرکل سازمان ملل منتشر کرده است. ترجمه این اثر را دکتر ابوالفضل مشکینی، آقای رضا شعبان‌زاده نمینی و سرکار خانم مرضیه خیرخواه انجام داده اند.

با رشد روزافزون جمعیت و گسترش شهرنشینی در سراسر جهان، پیش‌بینی‌ها گواه آن است که تا سال 2050 حدود شش میلیارد نفر از جمعیت جهان (یعنی دو سوم از کل جمعیت جهان) در شهرها زندگی خواهند کرد. این رشد سریع و قارچ‌گونه، موجب گسترش «شهرنشینی فقر» و زاغه‌نشینی در حاشیه شهرها خواهد شد. مرکز جهانی هبیتات، با هدف ساماندهی این وضعیت و کاستن از پیامدهای ناگوار آن، تمام سازوکارهای موجود و ممکن برای تلطیف این شرایط را بررسی کرده و در کتاب حاضر ـ که با حمایت سازمان ملل متحد منتشر شده ـ ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل برای مدیریت و تأمین مالی شهرها را برشمرده است. هدف‌گذاری این مرکز، رفع فقر از وضعیت شهرها و بافت‌های فقیر شهری، تأمین مسکن ارزان و استاندارد و محافظت از اقشار ضعیف در یک بازه‌ی جمعیتیِ یکصد میلیون نفری تا سال 2020 است.

قیمت: 15000 تومان
چاپ: 1396
تعداد صفحات: 150