Cins Logo
بازگشت
تاریخ سجل و ثبت احوال

تاریخ سجل و ثبت احوال

سجل (شناسنامه) عمری به درازی یک قرن دارد، قاموسی است ناخوانده که دنیایی از فراز و فرودهای تاریخی این سرزمین را در سینه دارد، اثر حاضر نگاهی جامع به سرگذشت تاریخی این سند مهم دیوانی داشته و نسل‌های مختلف آن را در طول یکصد سال گذشته از منظر علم سندشناسی مورد بررسی قرار می‌دهد.

تاریخ سجل و ثبت احوال نوشته امیر محمدی، پژوهشی تاریخی درباره سرگذشت شناسنامه و ثبت احوال در ایران دارد. 
تحولات جهانی اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم همگام با ظهور مشروطه و روند نوسازی دولت توسط رضاخان به منظور تسهیل در امور مختلف از جمله تحکیم یکپارچه‌سازی، آگاهی از تعداد نفوس شهرها و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم، امر مالیات و سربازگیری، مجلس شورای ملی دوره پنجم در 14 خرداد 1304 شمسی، قانونی در چهار فصل و سی و پنج ماده به تصویب رسانید که «قانون سجل احوال» نام گرفت. این قانون مقرر می‌داشت حداکثر تا یک سال آتی آحاد مردم ایران لزوماً باید دارای ورقۀ هویت، سجل یا همان شناسنامه شوند. سجل (شناسنامه) عمری به درازی یک قرن دارد، قاموسی است ناخوانده که دنیایی از فراز و فرودهای تاریخی این سرزمین را در سینه دارد، اثر حاضر نگاهی جامع به سرگذشت تاریخی این سند مهم دیوانی داشته و نسل‌های مختلف آن را در طول یکصد سال گذشته از منظر علم سندشناسی مورد بررسی قرار می‌دهد.
قیمت: 18000 تومان