Cins Logo
بازگشت
فضای شهری؛ حیات اجتماعی

فضای شهری؛ حیات اجتماعی

این اثر که برگرفته از پژوهش‌های چندبعدی بر فضای شهری است به دنبال آن است تا ارتباط میان فضای شهری و وجود تعاملات اجتماعی در آن را مورد واکاوی قرار دهد. این که بدانیم فضا چیست و چه عناصر و ارتباطاتی می‌توانند این فضا را معنی و مفهوم ببخشند می‌تواند در خلق این فضاها و رونق آنها ما را یاری رساند.

شهر به عنوان محیط زندگی انسان سرشار از لحظه‌ها و فضاهای خوب و بد است. آنچه به این فضاها معنی و مفهوم می‌بخشد، سرزندگی و حضور شهروندان است که به نوعی موجب پدید آمدن و تجلی حیات اجتماعی در این فضاها می‌شود. فضای شهری بدون وجود انسان و تعاملات وابسته به آن، مفهومی جز کالبد خشک و بی روح پیدا نمی‌کند و به گفته‌ی بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران این عرصه، وجود حیات اجتماعی گره خورده با روح تعاملات انسانی در فضاهای شهری است. این اثر که برگرفته از پژوهش‌های چندبعدی بر فضای شهری است به دنبال آن است تا ارتباط میان فضای شهری و وجود تعاملات اجتماعی در آن را مورد واکاوی قرار دهد. این که بدانیم فضا چیست و چه عناصر و ارتباطاتی می‌توانند این فضا را معنی و مفهوم ببخشند می‌تواند در خلق این فضاها و رونق آنها ما را یاری رساند.
برخی از عناوین فصول این کتاب عبارت از:تعاریف «شهر و فضا، مفاهیم و دیدگاه‌های نظری فضای عمومی، فضای عمومی موفق، فضاهای عمومی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی شهری، فضاهای عمومی و جامعه مدنی، فرصت‌ها در فضاهای عمومی، فعالیت‌ها در فضاهای عمومی، مفاهیم طراحی و مدیریت در فضای عمومی، مفاهیم و آرای اجتماعی فضا، فضای اجتماعی و روابط اجتماعی، فضای جمعی: نمود هنجارها و حیات مدنی، شهروند، فضا و جامعه مدنی، ایمنی و امنیت در فضا، فضا و جنسیت، فضاهای شهری در گذشته، نظریه‌های فضای شهری»، هستند.