Cins Logo
بازگشت
conférence Iranologie en France

conférence Iranologie en France

این کتاب چکیده مقالات کنفرانس ایران‌شناسی در فرانسه تجربه دیروز و چشم‌انداز فردا است که در پاریس در روزهای ۳ مارس و ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ برگزار گردید و به صورت فارسی و فرانسه منتشر شده است