Cins Logo
بازگشت
جنبش معاصر زنان در مصر

جنبش معاصر زنان در مصر

جنبش معاصر زنان در مصر پژوهشی است که بیانگر تلاش زنان مصری برای استیفای حقوق اجتماعی بین سالهای 1900 ـ 1970م است. یاسمن یاری، نویسنده اثر دانش آموخته دکترای تاریخ است

تاریخ معاصر در کشورهای اسلامی، به واسطهی تطور و پیشرفتهایش، برای اولین بار این فرصت را فراهم آورده تا اوضاع زنان نیز مورد واکاوی قرار بگیرد؛ امری که تنها در حوزهی تاریخ دارای ارزش نیست، بلکه بُعد اجتماعی مهمی نیز دارد. زنان چون با توانمندهای خویش بیشتر آشنا شوند، با اعتماد به نفس بیشتر، ظهوری کارآمدتر در جامعهی خویش، خواهند داشت. زنان ایرانی به واسطهی شباهتهای زیادی که با همتایان خود در کشورهای مسلمان دیگر، به ویژه مصر، دارند؛ این آگاهی را با آغوشی باز میپذیرند. آگاهی از مبارزات زنان مصری در حوزهی جنبش زنان، زن ایرانی را مصممتر و استوارتر میسازد. بنابراین پژوهش در این حوزه، ارزشی دو چندان برای جامعهی ایرانی و به ویژه زن ایرانی پیدا میکند. نویسنده کتاب با این اندیشه، جنبش معاصر زنان مصری را که تلاشی برای استیفای حقوق اجتماعی آنها بوده، موضوع پژوهش خود قرار داده است.