Cins Logo
بازگشت
سیاست‌نامه‌های قاجاری

سیاست‌نامه‌های قاجاری

کتاب حاضر، مشتمل بر سی و یک رساله سیاسی از عصر قاجار تا آستانه نهضت مشروطیت ایران است که پیش از این بخشی از آنها در مجموعه ای دوجلدی به همین نام توسط موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی چاپ شده است

کتاب سیاست‌نامه‌های قاجاری، مشتمل بر متون و رسائل سیاسی عصر قاجار است که با ویرایشی جدید و افزودن بیش از ده رساله نسبت به چاپ قبلی (1386)، منتشر شده است. دکتر غلامحسین زرگری‌نژاد، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، طی دو دهه‌ای اخیر سهم مهم و عمده‌ای در تصحیح و بازنشر میراث فکری و سیاسی عصر قاجار داشته است. کتاب حاضر شامل سی و یک رساله است که برحسب تاریخ نگارش تنظیم، تصحیح چاپ شده است. این رساله ها از نظر ارزش صوری و محتوایی و اهمیت سیاسی و تاریخ متفاوت‌اند. اما همه‌ی آن‌ها به عنوان سند تاریخی، بازتابی از شرایط روزگار خویش‌اند. گردآورنده و مصحح این مجموعه درآمدی مفصل و مشروح بر آن نوشته که در استفاده مخاطب از آن‌ها بسیار راهگشا است. بازخوانی رساله‌های متعدد سیاسی عصر قاجار، دیدگاه‌های جدید و تحلیل‌های تازه‌ای از فراز و فرود اندیشه‌ی سیاسی در ایران معاصر را پیش روی پژوهشگران قرار می‌دهد. 
این کتاب در یک مجموعه 4 جلدی در دو هزار و هفتصد صفحه و به قیمت 130 هزار تومان هم زمان با نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده است